20 września, 2021

Terminy i zasady egzaminu ósmoklasisty 2021

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

Termin główny

język polski –  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka –  26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

 

Termin dodatkowy

język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Przedmiot arkusz standar­dowy przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.Komunikatu CKE
język polski 120 min do 180 min
matematyka 100 min do 150 min
język obcy nowożytny 90 min do 135 min

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2 lipca 2021 Oficjalny termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty (przez system SIOEO).
7 lipca 2021 Przesłanie do szkół zaświadczeń o wynikach egzaminu.
8 lipca 2021 Rozpoczęcie wydawania przez szkołę zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Na egzamin może przyjść tylko uczeń bez objawów chorobowych i nieobjęty izolacją.
 • Na egzaminie 2021 uczniowie nie losują samodzielnie numerów ławek, losowanie przeprowadza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
 • W 2021 r. w arkuszach egzaminacyjnych nie ma kart do wyrywania.
 • Po rozpoczęciu egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać tylko uczniowie i zespół egzaminacyjny.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w maju i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast