20 września, 2021

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz. U. z 2020 r. poz.1327).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
 • Statut Szkoły

 

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza opiera się na hierarchii wartości wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca społeczności szkolnej uwzględniająca  wolę rodziców oraz priorytety edukacyjne państwa.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju w  sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki dotyczących problemów dzieci.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów  ze  uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci, problemów występujących w środowisku szkolnym oraz zagadnień nauki zdalnej,  z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych,
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły , wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 1. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,  poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.

Szkoła zachęca do uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości, kształtuje postawy patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie jest przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu jako ,,małej ojczyzny” oraz tradycje szkoły, wykazuje się postawą patriotyczną,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego, integruje się z zespołem klasowym
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, szanuje siebie i innych,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • jest tolerancyjny, ambitny i kreatywny i samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • bezpieczne i efektywne korzysta z technologii cyfrowych,
 • ma motywacje do samodzielnego ucznia się przy nauce zdalnej

 

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole obejmuje

 1. prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju
 2. zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 3. osiągnięcie właściwego stosunku do świata, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału,
 4. kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 5. zdobycie stabilnego systemu wartości.
 6. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 7. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną

 

Działalność profilaktyczna szkoły obejmuje:

 1. Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 1. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 2. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu,
 3. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie postawy patriotycznej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość,
 • bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • troska o bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne programu to:

 • Wychowanie do wartości
 • Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • bezpieczeństwo w szkole, w drodze do i ze szkoły
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,.

 

Szczegółowe cele  do realizacji w roku szkolnym 2020/2021

 • kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 • Umacnianie postawy patriotycznej.
 • Utrwalenie bezpiecznych zachowań, które chronią  lub zmniejszają ryzyko związane z zagrożeniami w sieci,
 • Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 • Dostosowanie narzędzi, metod i form pracy stosowanych w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów
 • Wsparcie wszystkich uczniów tego wymagający pomocą w odpowiedniej formie
 • włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego
 • Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 • Integracja zespołów klasowych
 • Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
 • Organizowanie zajęć uczących jak zdrowo ekologicznie żyć,
 • Upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych
 • Utrwalenie bezpiecznych zachowań, które chronią  lub zmniejszają ryzyko związane z zagrożeniami w sieci,
 • Zorganizowanie zajęć, warsztatów wzmacniające poczucie własnej wartości, podnoszących samoocenę oraz pozwalających wychowankowi zdać sobie sprawę ze swoich mocnych stron- kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 • Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.
 • Pedagogizacja rodziców dotycząca wzmocnienia zainteresowań dzieci i uświadomienia jak ważne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka jest świadomość, że rodzice troszczą się o jego pomyślność
 • Doradztwo zawodowe: pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia,

 

Harmonogram działań

 

Zadania Formy organizacji Osoby odpowiedzialne Termin
Wychowanie do wartości

 

1.Dzień Życzliwości

-Plebiscyt na najżyczliwszą koleżankę / najżyczliwszego kolegę

2. Wewnątrzszkolny Konkurs Różaniec

3.Realizacja zewnętrznych programów

 

4. Warsztaty psychologiczne

5. Wolontariat- udział w akcjach charytatywnych

 

·         Akcja „Znicz na Kresy”,

·         odwiedziny grobów zmarłych nauczycieli

·         Zbiórka pieniędzy dla fundacji „Pomóż i Ty”.

·         Udział w akcji Góra Grosza

·         Zbiórka i przekazanie darów dla pań podopiecznych w Krzelowie

·         Zbieranie nakrętek

6. Światowy Dzień Autyzmu

 

 

7.Wspomnienie o Janie Pawle II.

 

8.Dzień dobrych uczynków

 

9. Budowanie pozytywnych relacji w klasie poprzez wspólne działania.

Uczniowie

Opiekunowie SSU

 

J. Wdowiak

Rada Pedagogiczna

 

Zespół specjalistów

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Maćkowska

A. Berestecka

 

J. Wdowiak

Uczniowie

Opiekunowie SSU

 

Wychowawcy

psycholog

 

 

Październik

Listopad-finał

 

Październik

 

 

Cały rok, zgodnie z terminarzem

 

Według  potrzeb

Zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.2021r.

 

 

04.2021r.

 

19.05.2021r.

 

Cały rok szkolny

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej.

 

1.Zajęcia i lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu.

2. Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych:

– Apel z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej,

 

– Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

Czynności dodatkowe -wykonywanie i rozdawanie kotylionów w Kościołach, wspólne śpiewanie hymnu,

– Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

– Apel z okazji Konstytucji 3. Maja, obchody Święta Pracy i Dnia Flagi

3.Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły:

– Wprowadzenie uczniów w zwyczaje i tradycje szkoły:

-strój galowy podczas uroczystości szkolnych, hymn szkolny, poczet sztandarowy,

– Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021,

– Pasowanie Pierwszoklasistów,

 

 

 

-Pasowanie Przedszkolaków,

 

 

Wigilie klasowe,

– Pierwszy Dzień Wiosny

-Zorganizowanie ogniska z okazji pierwszego dnia wiosny. Klasowa Marzanna – konkurs,

– Apel z okazji Świąt Wielkanocnych/Śniadanie Wielkanocne

Scenki ludowych obrzędów.

4. Upowszechnianie wiedzy historycznej Polski poprzez organizowanie uroczystości, szkolnych związanych ze świętami państwowymi.

5.Organizowanie w klasach gazetek o tematyce narodowej

6.Poznawanie sylwetek sławnych Polaków związanych z historią Polski.

7. Udział w obchodach świąt państwowych i lokalnych

organizowanych przez Gminę Wińsko z udziałem pocztu sztandarowego.

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

kl. VI z wychowawcą

 

 

kl. VII
z wychowawcą

 

 

 

 

A. Berestecka

 

kl. IV z wychowawcą

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

dyrektor,

wychowawcy

kl. I z wychowawcą
J. Matysiewicz

 

A. Krawiec

 M. Wasilewicz 

 

Wychowawcy

Uczniowie

Opiekunowie SSU

Wychowawcy

Uczniowie

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

Uczniowie

Wychowawcy

 

 

nauczyciele

 

Cały rok szkolny

 

 

 

09.2020

 

 

11.2020

 

 

 

 

 

1.03.2021r.

 

04.05.2020r.,

 

 

 

Wrzesień

Cały rok szkolny

 

 

 

01.09.2020r.

 

23.10.2020

 

 

 

20.11.2020r.

 

 

12.2020r.

 

19.03.2021r.

 

 

 

03.2021

 

 

Według kalendarza

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

Według harmonogramu

 

 

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

 

 

 

 

1.Utrwalenie bezpiecznych zachowań,  które chronią  lub zmniejszają ryzyko związane z zagrożeniami w sieci,

– Dzień Bezpiecznego Internetu

 

2.Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów

3.Dostosowanie narzędzi, metod i form pracy stosowanych w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.

 

 

 

 

M. Bielecka

B. Zarazińska

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

09.02.2021r.

 

Według potrzeb

 

W pracy zdalnej

 

Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 

1. Diagnozowanie trudności uczniów w nauce poprzez:
– wywiady, obserwacje, indywidualne rozmowy, diagnozy

 2.Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i inspiracji uczniów
 – organizacja zajęć dodatkowych rozwijających w klasach I – III i w klasach IV – VIII  

– zajęcia wyrównawcze- realizacja projektu unijnego

3. Diagnoza dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I

4. Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających
  twórcze myślenie uczniów, w tym realizowanie projektów edukacyjnych

–  podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych 
 – stosowanie zasady indywidualizacji i aktywizacji jako podstawy
    kształcenia.

5 Przygotowanie uczniów do egzaminu po klasie VIII
   – przeprowadzenie próbnego testu kompetencji dla uczniów klasy VIII,
   – analiza oraz opracowanie wyników egzaminu po klasie VIII, a także
     wdrażanie wniosków do  realizacji.

 

 

Nauczyciele

Nauczyciele specjaliści

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

 

M. Wasilewicz

 

 

 

Nauczyciele poszczególnych klas i przedmiotów

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele uczących w klasie VIII

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

Wrzesień – listopad

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Według harmonogramu

II semestr

Bezpieczeństwo w szkole, w drodze do i ze szkoły 1.Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie  szkoły:

– regulaminy stołówki, świetlicy, biblioteki, placu zabaw, sali gimnastycznej, sali komputerowej,

2. Lekcje i godziny wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu i wychowaniu komunikacyjnemu.

3.Zapoznanie z procedurami dotyczącymi prawidłowego zachowania i postępowania w związku z epidemią Covid-19.

4. Utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy

5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji- pogadanki

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas I-VIII

 

 

Wychowawcy

 

 

 

J. Matysiewicz

 

Dyrektor

wychowawcy

Wrzesień 2020r.

 

 

 

 

 

Zgodnie z programem

 

Wrzesień

 

 

 

Według harmonogramu

Według potrzeb

Promowanie zdrowego stylu życia,

kształtowanie nawyków prozdrowotnych

1. Realizacja i udział w ,,Programie dla Szkół. Mleko i owoce w szkole”

2. Zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone na podstawie opracowanych scenariuszy.

3. Warsztaty kulinarne -,,Zdrowo jemy”

3.Udział w zewnętrznych i wewnętrznych  zawodach sportowych

4. Współpraca z firmami recyklingowymi – zbiórka makulatury, zużytych baterii.

5. Udział  w programie ,,Trzymaj formę”

6.Udział w prelekcjach, pogadankach, warsztatach, programach i kampaniach profilaktycznych.

 

 

7.Wdrażanie postawy ekologiczne:

– Sprzątanie Świata,

– III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy,

 

– Dzień Ziemi,

– Turniej Ekologiczny dla klas I – III

8.Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych -lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków,

 

 

 

 

M. Bielecka

 

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

Nauczyciele

Nauczyciel zajęć fizycznych

 

Wychowawcy

J. Wdowiak

Nauczyciel zajęć fizycznych

pedagog, wychowawcy, pielęgniarka, instytucje wspomagające

 

wychowawcy

A.Mazur

G. Studenna

Nauczyciele

M. Bielecka

Wychowawcy

Psycholog szkolny

 

Cały rok szkolny

 

Według harmonogramu

 

 

Według harmonogramu

Według harmonogramu

Cały rok szkolny

 

Według harmonogramu

Według planu

 

 

 

 

 

11.2020r.

 

22.04.2021r

04.2021r.

Według planu

Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

Integracja zespołów klasowych

 

1.Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

2. Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności.

3. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

 

psycholog szkolny

wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy uczniowie

 

 

Psycholog szkolny

wychowawcy

 

Według planu

 

 

 

 

Wrzesień

Cały rok szkolny

 

 

Według planu

Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych 1. Realizacja tematów dających uczniom możliwość poznania swoich mocnych
 i słabych stron.

2. Rozmowy indywidualne z psychologiem.

 

Wychowawcy

 

 

Psycholog szkolny

Według planu

 

 

Według potrzeb

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów 1. Organizacja zajęć rozwijających w klasach I-III.

2.Udział uczniów  zajęciach.

3. Udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, dostosowanych do potrzeb zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Wychowawcy

 

Wychowawcy

organizatorzy

Wrzesień

 

Cały rok

Według harmonogramu

 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przeze Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie  i pozytywnie zaopiniowany przez Radą Rodziców w dniu 11.09.2020 r.

 

Wielkość czcionki
Wysoki kontrast