20 września, 2021

Druki

1. Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o wydanie opinii o uczniu
2. Oświadczenie rodziców / opiekunów o uczestnictwie dziecka w zajęciach WDŻ
3. Oświadczenie rodziców / opiekunów o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii
4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – aktywny formularz Word
5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy– karta do wypełniania odręcznego
6. Karta zgód rodzica – wzór obowiązujący w r. szk. 2021/2022
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast