17 maja, 2021

Druki

1. Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o wydanie opinii o uczniu
2. Oświadczenie rodziców / opiekunów o uczestnictwie dziecka w zajęciach WDŻ
3. Oświadczenie rodziców / opiekunów o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii
4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – aktywny formularz Word
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast