OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie ogłasza nabór na stanowisko: 

ASYSTENTA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (POMOC NAUCZYCIELA)

1)      Adres jednostki:
         Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie
         Orzeszków 9 , 56-160 Wińsko
         tel. 71 389 61 94
         e- mail:  sekretariat@sporzeszkow.pl

2)      Nazwa stanowiska:  Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
         (POMOC NAUCZYCIELA)

3)      Wymiar czasu pracy: 0,8 etatu (32 godziny tygodniowo)

4)      Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres 10 miesięcy

5)      Termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po zrealizowaniu 50% wymaganych szkoleń

UWAGA: Warunkiem podjęcia pracy jest  zrealizowanie minimum 50% procent szkoleń. Szczegółowy Program szkoleń ASPE zawiera Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

6)      Wykształcenie i wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie średnie lub średnie branżowe
  2. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. posiadanie aktualnych badań SANEPID,
  4. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie obciążających układ ruchowy,
  5. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

7)     Szczegółowy opis stanowiska, w tym zakres obowiązków Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawiera   Załącznik nr 2 do ogłoszenia

8)      Wymagane dokumenty:
         1) CV z opisem przebiegu kształcenia, pracy zawodowej.
         2) Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
        3) Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, wolontariacie (kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
        4) Świadectwa pracy (kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
        5) Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
        6) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
        7) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z naborem.

9)      Miejsce i termin składania ofert:
         Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” do dnia 06 kwietnia 2022r  do godziny 13:00, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.