19 maja, 2022

Mój Lapbook

Szkolny Samorząd Uczniowski i Biblioteka Szkolna ogłaszają  Gminny Konkurs Plastyczny na wykonanie LAPBOOKA pt:” Jeste EKO”

          Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4 i 5-8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonane przez ucznia lapbooka w formacie nie mniejszym niż A4 przy zamknięciu. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza. Prace konkursowe należy przynosić do biblioteki szkolnej do pani A. Mazur lub do szkolnej świetlicy do pani K. Zalas do 09.05.2022.

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA LAPBOOK

Pod hasłem „Jestem EKO”

          1

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie jest organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Jestem EKO – mój LAPBOOK”.
 2. Celem Konkursu jest:
  1.rozwój umiejętności plastycznych uczestników,
  2. rozwijanie zainteresowań proekologicznych,
  3. szerzenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, o recyklingu,
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

  2

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie (dalej zwana: „Organizatorem”).
 2. Adres Organizatora: Orzeszków 9; 56-160 Wińsko.
  Adres poczty elektronicznej Organizatora Konkursu: sekretariat@sporzeszkow.pl
 1. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu – Kamila Zalas, Anna Mazur.

  3

Założenia organizacyjne

 1. Do wzięcia udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych:
  • – klasy: I – IV,
  • – klasy: V – VIII.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 26 kwietnia 2022r. do 9 maja 2022r.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, jak i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 5. Wszystkie prace nadsyłane na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami. Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych z materiałów nietrwałych (krepina, plastelina, produkty spożywcze, takie jak ziarna, makarony).
 6. Organizator nie  ponosi   odpowiedzialności   za   uszkodzenia   powstałe   w   trakcie transportu.
 7. Praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:
 8. imię i nazwisko;
 9. wiek; klasa
 10. nazwa i adres szkoły.
 11. Załącznikami do konkursu jest metryczka pracy konkursowej:
 12. zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie,
 13. klauzula informacyjna RODO.
 14. Informacje te powinny zostać dołączone na specjalnym formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 15. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu, jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 16. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika na Konkurs więcej niż jednej Pracy Konkursowej, w Konkursie będzie brała udział tylko Praca Konkursowa zgłoszona jako pierwsza.
 17. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na  następujących    polach    eksploatacji: używania w Internecie, prezentowania prac na wystawach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Szkolę oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
 18. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 19. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy.
 20. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową wyraża zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail informacji związanych z Konkursem i prezentację wizerunku w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
 21. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie.
  4

Ocena Prac Konkursowych

 1. Prace Konkursowe należy składać osobiście, do dnia 09.05.2022 w bibliotece szkolnej lub świetlicy.
 2. O wyłonieniu  zwycięzców   Konkursu   będzie   decydowała   komisja   z   ramienia organizatora wybierze finalistów i laureatów.
 3. Wyniki obrad zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły – www.sporzeszkow.pl.
  5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych zostanie opublikowana do dnia 13.05.2022r
  za pośrednictwem strony internetowej szkoły – www.sporzeszkow.pl.
 2. Prace laureatów, jak i pozostałe prace zgłoszone do Konkursu, mogą być również prezentowane na wystawie pokonkursowej.

      6

Nagrody

 1. Organizator przyzna nagrody główne laureatom I miejsca, II miejsca i III miejsca, które zostaną przesłane pocztą po 13 maja 2022r.
 2. Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w ust. 1 powyżej, wyróżnienia. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.
   7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o postanowieniach regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzyga Organizator Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Konkursu, które z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej stają się obowiązujące.

                                                                                                                                                                                                                                    Regulamin opracowała i napisała                                                                                                                                                                                                                                                                        Kamila Zalas, Anna Mazur,