19 maja, 2022

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak)

„Chciałbym, żeby Arka była przystanią, gdzie każda osoba w sytuacji upośledzenia mogłaby realizować się w sposób najbardziej pełny, znaleźć swoje miejsce, rozwijać swój potencjał, swoją zdolność do usamodzielniania się i dawania życia innym. Arka mogłaby zatem dawać świadectwo o stylu życia, w którym dominuje prymat więzi międzyludzkiej, wzajemna pomoc i wspólne życie.”

Jean Vanier„(Bez)sens słabości. Dialog wiary z niewiarą o wykluczeniu.”

 

6 maja 2022 r. odbyło się otwarcie Gabinetu Indywidualnej Terapii Pedagogicznej, który powstał w budynku szkolnym w Orzeszkowie. Uroczystego otwarcia dokonali: Dyrektor Szkoły, Wójt Gminy Wińsko, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice i nauczyciele specjaliści. Gabinet terapii pedagogicznej wyposażony jest w pomoce dydaktyczne do kształcenia specjalnego, logopedii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Nasza Arka – mała przystań u Markiewicza

Przez wiele lat orzeszkowska szkoła borykała się z problemem braku pomieszczania – gabinetu do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To już przeszłość! W tym roku udało się zaadaptować niewielkie pomieszczenie na gabinet do indywidualnej terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To miejsce – przestrzeń terapeutyczna, wyczekiwana przez specjalistów od wielu lat. Będą oni mgli prowadzić zajęcia indywidualne w komforcie edukacyjnym – prowadzenie terapii, rewalidacji, zajęć psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i surdopedagogicznych w warunkach zapewniających możliwość skupienia uwagi uczniów, intymności i zastosowania indywidualizacji nauczania.

 

1 % , wielka sprawa, czyli jak sfinansowaliśmy przedsięwzięcie.

Szkolne Koło Pomocy Szkole od lat współpracuje z Wrocławskim Stowarzyszeniem Narodowego Czynu Pomocy Szkole, to dzięki tej współpracy i przekazywanym przez darczyńców odpisom podatkowym z 1%, środkom przekazanym przez Radę Rodziców i wsparciu samorządu lokalnego mogliśmy podjąć to wyzwanie. Udało się, ale to dopiero pierwszy etap. W kolejnym chcemy wyposażyć gabinet w multimedialne narzędzia do terapii wsparte przez nowoczesny, interaktywny sprzęt. Nauczycielom i specjalistom umożliwi to wzbogacenie warsztatu o atrakcyjne i efektywne pomoce do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wierzymy, że dzięki nim uczniowie wymagający indywidualnego podejścia do nauczania zyskają szansę na własny sukces szkolny. 

 

Mała szkoła, duże potrzeby!

Niespełna 80 uczniów i 40 przedszkolaków a ogromne zapotrzebowanie na edukację uczniów z SPE i potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w orzeszkowskiej szkole!

Na początku każdego roku szkolnego w placówce omawiane są potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów w poszczególnych klasach. Ustalone są wtedy odpowiednie do potrzeb działania wspierające dla uczniów z trudnościami i uzdolnionych. Indywidualizujemy i dostosowujemy wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Nowy gabinet stworzy uczniom z SPE możliwości i warunki do wszechstronnego rozwoju, opanowania podstawowych umiejętności kluczowych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych, eliminowania przyczyn trudności w uczeniu się dziecka.

Szanowni Państwo, warto pomagać przekazując 1% podatku!

Gabinet w trakcie remontu

cof

Gabinet w trakcie remontu

Gabinet w trakcie remontu

Gabinet w trakcie remontu