Szkoły ponadpodstawowe w województwie dolnośląskim

        Szkoły ponadpodstawowe w województwie dolnośląskim

 
Już kolejny rocznik uczniów klas ósmych niedługo opuści mury naszej orzeszkowskiej szkoły podstawowej. Dla nich i ich rodziców jest to ważny i decydujący czas na wybór szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie mają za sobą zajęcia z doradztwa zawodowego, gdzie omawiane były ich zainteresowania, poznawali siebie, omawiane były ich mocne strony, ich umiejętności, ich sukcesy, jak również ścieżki kariery – co po szkole podstawowej.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla Rodzica” są ciekawe artykuły z lat wcześniejszych, które w jasny i rzeczowy sposób omawiają wybór szkoły ponadpodstawowej.

Drodzy Uczniowie i Rodzice w podjęciu wyboru szkoły mogą pomocne być dla Was poniższe linki:

* https://zszwolow.edupage.org/a/rekrutacja

* https://lomkwolow.lowolow.pl/rekrutacja-2022/

* http://witryna.ckziu-wolow.pl/rekrutacja/kierunki.html

* https://1lo.lubin.pl/index.php/rekrutacja-2022-23

* https://zs1.lubin.pl/szkoly/rekrutacja/rekrutacja-2019-2020

* https://zs2lubin.pl/rekrutacja-2022/

 

Informacja o promocji szkolnictwa branżowego i technicznego.
Promocja szkolnictwa branżowego i technicznego 2022 (1)

Już zaczął się czas na składanie wniosków do szkół poniżej dla przypomnienia podajemy terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

          Ważne terminy – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego). od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualne złożenie nowego wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje. od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 13 lipca 2022 r.
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta/burmistrza okoliczności wskazanych w tych oświadczeniach. do 20 lipca 2022 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 21 lipca 2020 r.
7 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 16 maja do 25 lipca 2022 r.
8 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 22 do 29 lipca 2022 r.
9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 01 sierpnia 2022 r.
do godz. 14.00
10 Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 01 sierpnia 2022 r.