Uwaga! Uwaga!

Z okazji 220 – lecia Powstania Cukrowni w Konarach  zostaje ogłoszony konkurs plastyczny
i literacki dla uczniów szkół podstawowych  naszej gminy.

REGULAMIN KONKURSU


Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Aktywne Sołectwa Konary – I Cukrownia na świecie z siedzibą Konary 19, 56-160 Wińsko.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Wińsko.

  1. Cele konkursu:

– rozwijanie talentów literackich,

– rozwój wyobraźni i kreatywności,

– rozwijanie twórczości plastycznej

  1. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Wińsko.

– Kategoria I – klasy I – III SP

– Kategoria II – klasy IV – VIII SP

  1. Kategorie konkursu:

– Opowiadanie – do 2 stron

– Rysunek – format A4

– Hasło promujące cukrownię – min. 3 wersy

– Plakat – format A2

  1. Warunki uczestnictwa:

– Z tyłu listu, lub dołączona osobno powinna być zamieszczona metryczka uczestnika

– jeden uczestnik może wykonać 4 prace po jednej z każdej kategorii

– w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe

  1. Kryteria oceny:

Komisja przy ocenie uwzględniać będzie:

– estetykę pracy,

– pomysłowość i kreatywność,

– wkład pracy,

– oryginalność,

– samodzielność,

– brak błędów stylistycznych, językowych i ortograficznych

  1. Termin składania prac:

Pracę wraz z wypełnioną metryczką (załącznik do regulaminu należy dostarczyć do 08.09.2022r. nauczycielom plastyki oraz języka polskiego. Prace należy składać w estetycznej formie.

UWAGA!

Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań regulaminu nie będą podlegały ocenie konkursowej. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu:

– Komisja z każdej kategorii wyłoni miejsca od I – III oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplom + nagrodę rzeczową. Natomiast uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.

– Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości 220- lecia Powstania Cukrowni w Konarach 10.09.2022 r.

  1. Informacje dodatkowe:

– udział w konkursie jest dobrowolny

– Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres) i publikację zgłoszonych prac, oraz umieszczenie zdjęć prac konkursowych na facebook’u Konary, Gmina Wińsko oraz GOK Wińsko.

– Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Konary – I Cukrownia na świecie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań i zdjęć z wizerunkiem uczestników dla własnych potrzeb promocyjnych, reklamowych , zgodnie z art. 81 ust. Z dnia 4 luty 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 880).

– Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!