Dożywianie w roku szkolnym 2022/2023

Orzeszków, dnia  31.08.2022 r.

Informacja o stawkach żywieniowych dla uczniów i wychowanków oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie na rok szkolny 2022/2023

Oddział przedszkolny 3-4 latków

  • śniadanie – 2,50 zł.
  • obiad dwudaniowy ½ porcji – 3,80 zł.
  • podwieczorek – 1,50 zł.

Uczniowie kl. I-VIII i wychowankowie oddziału przedszkolnego 6-5 latków

  • śniadanie  / bułka + herbata/ – 3,50 zł.
  • obiad dwudaniowy ½ porcji – 3,80 zł.
  • obiad dwudaniowy cała porcja – 7,60 zł.

Stawki żywieniowe ustalono w oparciu o kalkulację sporządzoną przez:

  • śniadania         – dyrektor SP Orzeszków
  • obiady i podwieczorki – dyrektor SP Wińsko

Dane do wpłat:

odbiorca :  Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

numer konta bankowego BS Żmigród 10 9598 0007 0159 1264 2001 0005

tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłacany miesiąc

 

 

 

                 DEKLARACJA KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ________________________________ KLASA _____________

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA ________________________________________

TEL. KONTAKTOWY DO RODZICA/OPIEKUNA ___________________________________

 

  1. WYBÓR OPCJI – stawki obowiązujące od 01.09.2022 r.
Śniadanie                                                       –  3,50 zł.  
Śniadanie – oddz. przedszkolny 3-4 latki   –  2,50 zł.  
Obiad  dwudaniowy – cała porcja               –  7,60 zł.  
Obiad dwudaniowy  – ½  porcji                    –  3,80 zł.  
Podwieczorek                                                –  1,50 zł.

/dla wychowanków oddziałów przedszkolnych/

 

          * Proszę o zaznaczenie „X” wybraną opcję posiłku

Termin wnoszenia opłat:

Należność za posiłki będzie wyliczona na podstawie powyższej deklaracji z uwzględnieniem zgłoszonych terminowo nieobecności. Wpłat za zdeklarowane posiłki należy dokonywać            do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy

 

Dochody własne Orzeszków

BS Żmigród :  10 9598 0007 0159 1264 2001 0005

Tytuł wpłat: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc opłacany.

NIEOBECNOŚCI:

Nieobecności ucznia należy zgłaszać w godzinach od 08.00 do 12.00 w dzień roboczy poprzedzający nieobecność do sekretariatu szkoły.

 

REZYGNACJA Z POSIŁKÓW LUB ZMIANA OPCJI

W przypadku rezygnacji z posiłków lub zmiany opcji rodzic/ opiekun zobowiązuje
się poinformować pisemnie szkołę. Wzór dokumentu dostępny  jest w sekretariacie szkoły oraz
na stronie internetowej www.sporzeszkow.pl

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Stołówki Szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie. (Regulamin dostępny w sekretariacie szkoły oraz
na stronie internetowej www.sporzeszkow.pl

 

Data …………………………….   Czytelny podpis rodzica/opiekuna …………………………………..

Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Orzeszków 9, 56-160 Wińsko.

Dane podane w deklaracji zbierane są w celu realizacji zadań związanych z korzystaniem ze stołówki szkolnej.