Pragniemy poinformować, iż Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie bierze udział w projekcie pt.:

„Edukacja podstawowa kluczem do sukcesu!”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest wzrost (kształtowanie) poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy wśród 279 uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Wińsko (146 kobiet) (spośród 350 uczniów objętych wsparciem- 184 kobiety) poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi m.in. poprzez organizację zajęć z logopedą, pedagogiem oraz doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych m.in. poprzez organizację warsztatów dla rodziców w terminie VII.2022-VI.2023.

Grupę docelową projektu stanowią: 4 Szkoły Podstawowe (w Krzelowie, Głębowicach, Wińsku i Orzeszkowie) oraz 377 osób (206 kobiet) w tym:

 • 350 uczniów (184 kobiety):
  • Krzelów – 90 osób (40 kobiet);
  • Orzeszków – 54 osoby (32 kobiety);
  • Wińsko – 173 osoby (95 kobiet);
  • Głębowice – 33 osoby (17 kobiet);
 • 27 rodziców (22 kobiety) dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gminie Wińsko:
  • Wińsko – 20 osób (17 kobiet);
  • Głębowice – 7 osób (5 kobiet)