Jesiennym wierszem malowane..

                   

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

 

 1.    Cele konkursu:

 – popularyzowanie wśród dzieci poezji polskiej;

 – promowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej;

 – zachęcanie do obserwacji przyrody;

 – kształtowanie i doskonalenie umiejętności plastycznych u uczniów;

 – rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.

 

 1. Zadanie konkursowe:

 – uczestnik samodzielnie wykonuje pracę plastyczną do jednego wiersza wybranego z listy poniżej;

 – prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 – konkurs jest skierowany dla dzieci klas IV- V szkół podstawowych;

– do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci, dostępną w załączniku 2. (prace bez podpisanej przez rodzica zgody nie będą dopuszczone do konkursu),

 – nadesłane prace nie będą zwracane.

 

 1. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

 – imię, nazwisko, klasa;

– autor i tytuł wybranego wiersza (Załącznik 1.);

 – nazwa i adres szkoły.

 

 1.      Zasady oceny i wyboru laureatów:

 – prace poddane zostaną ocenie komisji;

 – decyzje komisji są ostateczne;

 – komisja oceni prace, biorąc pod uwagę sposób nawiązania do utworu, ich oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania;

 – rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.12.2022 r.

-wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: https://www.sporzeszkow.pl/;

– laureatom konkursu plastycznego (I, II, III miejsca i wyróżnienia) przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz nagrody;

 – nagrody zostaną dostarczone do szkół.

 1. Prace i zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć osobiście lub wysłać w terminie do 28.12.2022 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie  z dopiskiem: Konkurs „Jesiennym wierszem malowane”. Prace można również dostarczyć do placówki.

Opiekunki konkursu: Kamila Zalas, Katarzyna Więcek.

 

Załącznik 1.

Wiersze, które mogą być inspiracją do wykonania pracy plastycznej:

 Dorota Gellner – „Jesienny pociąg”,

 Jan Brzechwa „Listopad”,

 Stanisław Pagaczewski „Odlot szpaków”,

Julian Tuwim „Dwa wiatry”,

Władysław Broniewski „Zbieramy kasztany”,

Maria Konopnicka „Jesienią”.

 

Załącznik 2.

OŚWIADCZENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 Jako przedstawiciel dziecka/podopiecznego:…………………………………………………………….

 niniejszym wyrażam zgodę na:

 1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie prac, na potrzeby gminnego konkursu: „Jesiennym wierszem malowane” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu praca mojego dziecka/podopiecznego może być użyta do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiona z pracami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zwycięskich prac i danych dziecka, w tym na portalach społecznościowych – Facebook SP w Orzeszkowie lub strony internetowej szkoły.
 5. Jestem świadoma/y, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu konkursu i w pełni go akceptuję.

 

                                                                                                  _________________________________                 

                                                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego