OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza ogłasza nabór na stanowisko:
ROBOTNIK DO PRAC LEKKICH /SPRZĄTACZKA/

 

 1. Adres jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie
Orzeszków 9, 56-160 Wińsko
tel. 71 389 61 94
e- mail: sekretariat@sporzeszkow.pl

 1. Nazwa stanowiska: robotnik do prac lekkich
 2. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
 3. Podstawa zatrudnienia:umowa o pracę
 4. Termin rozpoczęcia pracy: od dnia 01.03.2023 r.
 5. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • dobry stan zdrowia umożliwiający w5ykonywanie czynności fizycznych podczas wykonywania zadań wynikających z zakresu czynności,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • Umiejętność pracy w zespole, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.
  • Dyspozycyjność, odpowiedzialność i sumienność.
  • Wysoki poziom kultury osobistej- uprzejmość, życzliwość.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań.
  • Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania w tym mycie okien.
  • Dbanie o przestrzeń wokół budynku szkoły – tereny zielone.
  • Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.
  • Pomoc w zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie przerw śródlekcyjnych.
  • Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z bieżącej działalności szkoły.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia.
  • CV z opisem przebiegu kształcenia, pracy zawodowej,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, wolontariacie,
  • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
  • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych /załącznik nr 1 do ogłoszenia/.
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne / załącznik nr 2 do ogłoszenia/
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska /załącznik nr 3 do ogłoszenia /
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z naborem. /załącznik nr 4 do ogłoszenia /

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  • Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2023 r., do godziny 15:00, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  • dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych,
  • dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w terminie, do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone.
  • informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną,
  • rozstrzygniecie naboru nastąpi w terminie do dnia 21.02.2023 r.
  • informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – nabór na robotnika do prac lekkich
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oświadczenie o posiadaniu praw publicznych
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy