Konkurs na opowiadanie kryminalne

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Poloniści

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Sieć Nauczycieli Języka Polskiego przy PODN w Wołowie serdecznie zapraszają uczniów  kl. IV – VIII szkół podstawowych do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno  i bogactwo języka ojczystego.

Temat pracy pisemnej brzmi: Tajemnicza osoba…

Forma: opowiadanie sensacyjno – kryminalne

Termin: 12.02. – 29.03.2024 r.

Termin doręczenia prac: do 29.03.2024  r.

Organizatorzy:

mgr Krystyna Adaśko- dyrektor PCE i PPP w Wołowie 
mgr Dariusz Kucner- dyrektor SP w Orzeszkowie
mgr Danuta Haller- doradca metodyczny  nauczania języka polskiego 
mgr Katarzyna Więcek-  nauczyciel języka polskiego w SP w Orzeszkowie    

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego                                              

Postanowienia ogólne:

 1. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego regulaminu.
 2. Powiatowy Konkurs Literacki skierowany jest do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs ma zasięg powiatowy.
 5. Cele konkursu, tematyka pracy, kryteria oceny.

Cele konkursu

 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej; rozwijanie umiejętności redakcyjnych; • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 • promowanie poprawnej polszczyzny oraz podnoszenie świadomości ortograficznej;
 • doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • promowanie uczniów uzdolnionych językowo;
 • propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców;
 • rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;
 • umiejętność dostosowywania się do ściśle ustalonych kryteriów oceny;
 • lepsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji w szkole ponadpodstawowej;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Temat pracy pisemnej brzmi: Tajemnicza osoba…

Forma: opowiadanie sensacyjno – kryminalne

Kryteria oceny pracy
I.        temat: 2 punkty
II.      elementy twórcze: 5 punktów
III.     styl: 2 punkty
IV.     kompozycja: 2 punkty
V.     język:  

 • 0 – 4 błędy – 4 punkty
 • 5 – 7 błędów – 3 punkty
 • 8 – 10 błędów – 2 punkty
 • 11 – 13 błędów – 1 punkt
 • 14 błędów – 0 punktów
  ortografia:
 • 0 – 1 błąd – 2 punkty
 • 2 – 3 błędy – 1 punkt
 • 4 błędy – 0 punktów
  interpunkcja:
 • 0 – 9 błędów – 1 punkt
 1. Organizatorzy konkursu:
  • Powiatowy Konkurs Literacki organizuje Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie we współpracy z Siecią Nauczycieli Języka Polskiego przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.
  • Skład powiatowej komisji konkursowej:
   1. Przewodniczący – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej J. Markiewicza w Orzeszkowie – K. Wiącek.
   2. Członkowie – powołani przez przewodniczącego komisji – nauczyciele języka polskiego z terenu powiatu wołowskiego.
 1. Uczestnicy konkursu:

1) W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej. 2) Konkurs zostaje przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. grupa I – uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej
 2. grupa II – uczniowie kl. VII – VIII szkoły podstawowej.
 1. Zakres merytoryczny konkursu:
  • umiejętność redagowania opowiadania twórczego, zgodnie z wymogami CKE dla szkoły podstawowej;
  • zastosowanie umiejętności językowych w praktyce w obszarach wskazanych w podstawie programowej szkoły podstawowej;
  • znajomość i stosowanie zasad ortograficznych, i interpunkcyjnych.
 2. Zasady konkursu.
  • Aby wziąć udział w konkursie należy zredagować pracę pisemną na podany temat i dostarczyć ją w wersji papierowej do dnia 03.2024 r. do sekretariatu w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie lub do PCE i PPP  w Wołowie. Prace konkursowe wraz złącznikami nr 3 należy włożyć do jednej koperty zatytułowanej POWIATOWY KONKURS LITERACKI.  
  • Szkoła dostarcza dwie najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej.
  • Forma pracy – opowiadanie twórcze sensacyjno – kryminalne/detektywistyczne.
  • Objętość pracy – jedna strona maszynopisu (format A4, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, margines standardowy – 2,5 cm).
  • Prace (podpisane na odwrocie kartki, z informacją o szkole i opiekunie merytorycznym) należy złożyć w formie wydruku.
  • Treść opowiadania twórczego ma dotyczyć bohatera, który jest tajemniczą osobą uwikłaną w niebezpieczna przygodę. Narracja 1-osobowa lub 3-osobowa. W załączniku nr 2 znajdują się szczegółowe kryteria oceny opowiadania dotyczące elementów twórczych, którymi będzie się kierowała komisja oceniająca prace konkursowe – warto się z nią zapoznać.
  • Jury, spośród dostarczonych prac, wyłoni trzy najlepsze w dwóch kategoriach. Autorzy sześciu najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
  • Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz PCE i PPP.
  • Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie dnia 04.2024 r.
  • Wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie – o terminie organizator poinformuje laureatów.         O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni w stosownym czasie.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie. 1) Uczestnikiem konkursu może być uczeń klas IV – VIII szkoły podstawowej, który do 29.03.2024 r. dostarczy pracę konkursową o tematyce spełniającej warunki konkursu. 
  • Prace konkursowe muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
  • Teksty nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
  • Pracami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów. 
  • Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.
 4. Postanowienia końcowe.
  • Regulamin konkursu dostępny jest na stronach: Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie i Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.
  • Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku dziecka (załącznik nr 3).
  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w powyższym regulaminie.
  • Wszystkie kwestie, nieujęte w regulaminie, ustala organizator.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

                                 
 

 

https://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2024/02/konkurs-literacki-zaproszenie-Orzeszkow.pdf     

 

https://www.sporzeszkow.pl/wp-content/uploads/2024/02/REGULAMIN-KONKURS-LITERACKIEGO-ORZESZKOW.pdf