Konkurs na logo Uczniowskiego Klubu Sportowego “Orły Orzeszków”

Regulamin konkursu na Logo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Orzeszków” w Szkole Podstawowej
im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Uczniowski Klub Sportowy w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

 1. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

1.Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, a także wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla UKS przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

2.Logo wykorzystywane będzie przez UKS do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa do 15.03.2024

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs kierowany jest do dzieci z przedszkola, zerówki i uczniów klasy I-VII:

-przedszkole i zerówka,

-klasy I-III,

-klasy IV-VII.

 1. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu wyłącznie indywidualnie.
 2. Prace konkursowe należy zgłaszać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt (nie może być plagiatem).
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz UKS-u.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 1. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: Internet, reklama, ulotki, pisma.
 2. Prace należy wykonać ręcznie w formie plastycznej lub technicznej.
 3. Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 • znak musi mieścić się na formacie A4,
 • kształt logo dowolny,
 • tło w kolorze białym,
 • technika pracy dowolna,
 • logo ma nawiązywać do nazwy UKS „Orły Orzeszków”,
 • praca może być wykonany w wersji kolorowej lub czarnobiałej,
 • projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Pracę należy składać podpisane. Uczestnik podaje imię, nazwisko i klasę/ grupę.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
 1. Pracę należy składać do dnia 15.03.2024r. do koordynatorów konkursu: p. Martyny Kasińskiej lub p. Anety Krawiec.
 2. Prace dostarczone po terminie oraz prace niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu nie będą podlegać ocenie.
 3. Organizator nie zwraca prac.
 1. KRYTERIA OCENY PRACY KONKURSOWYCH
 1. Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
 2. zgodność projektu z nazwą UKS „Orły Orzeszków”
 3. estetyka wykonania projektu,
 4. oryginalność i łatwość zapamiętania znaku,
 5. pomysłowość.
 1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie:

 • Dyrektor Szkoły – Dariusz Kucner
 • Prezes UKS- Aneta Krawiec
 • Wiceprezes UKS- Martyna Kasińska
 • Skarbnik UKS- Katarzyna Kilanowska
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 1. W wyniku postepowania konkursowego komisja wyłoni jedną pracę zwycięską i wyróżnienia wśród 3 grup wiekowych.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 22.03.2024.
 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły.
 5. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 1. INFORMACJE DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Wszelkich informacji dodatkowych udzielą koordynatorzy konkursu.

M. Kasińska

A. Krawiec