Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024

KONKURSY, AKCJE CHARYTATYWNE, TURNIEJE, UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA, WYCIECZKI, PROJEKTY, SPORT, APELE I INNE WYDARZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA MARKIEWICZA W ORZESZKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

   Rok szkolny 2023/2024 dobiegł końca. Był to jak zwykle czas wytężonej pracy, zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli oraz całego personelu szkoły. Ogromną role w spełnianiu naszych powinności i założeń dydaktyczno – wychowawczych odegrali również rodzice. Wszystkim należą się szczere wyrazy uznania i podziękowania.

Trudno wymienić wszystkie działania podejmowane w naszej szkole dla jak najpełniejszego rozwoju uczniów. Więc tym razem warto wspomnieć o działaniach mających miejsce w minionym półroczu.

KONKURSY

   Uczniowie naszej szkoły podczas trwania roku szkolnego brali udział w wielu konkursach. Pozwoliło im to poszerzyć swoje zainteresowania, rozbudzić ciekawość i odkryć uśpione talenty. Konkursy miały różny zasięg, bardzo zróżnicowana formę i tematykę. Aby wymienić tylko te najważniejsze należy wspomnieć o takich konkursach jak:

– Konkurs na Logo Uczniowskiego Klubu Sportowego “Orły Orzeszków”. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, a także wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla UKS przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie. Logo  wykorzystywane będzie przez UKS do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. Pierwsze miejsce w konkursie zajął  Igor Hudomięt

– Konkurs Recytatorski w Krzelowie “Wiersze znane i lubiane”. Celem było doskonalenie umiejętności recytacji oraz zachowania się w stresujących sytuacjach.

– Roczny Zuch – konkurs krajowy. Test sprawdzający wiedze uczniów z matematyki klasy 2 i z języka polskiego, klasy 3. Celem była utrwalenie zdobytej wiedzy.

– Konkurs na “Strój z recyklingu”. Z każdej grupy wiekowej zostały wybrane po dwa najlepsze stroje. Celem konkursu było propagowanie wśród społeczności przedszkolnej selektywnej zbiórki odpadów, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, kształtowanie w dzieciach od najmłodszych lat poczucia odpowiedzialności za naszą planetę.

– Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Zwycięzcy to Igor Hudomięt – I miejsce w kategorii klas I – III – Hanna Ziółkowska i Natan Popowicz.

– Konkurs na Świątecznego Zająca. Wyróżnienie zdobyła Hania Ziółkowska.

– XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”/KRUS. II miejsce w etapie regionalnym zdobyła Maja Chomunt.

– Konkurs Recytatorski “Wiersze o mojej mamie” organizowany przez GOK Wińsko. III miejsce w kategorii klas i zajęła Lena Królikiewicz.

– XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Karoliny Kusek. Laureaci to: Lena Królikiewicz kl. I – udział – Maja Chomunt kl. II – III miejsce – Witold Berestecki kl. III – II miejsce.

– Międzyszkolny konkurs piosenki dziecięcej – jestem Twoja bajką” – Dzieci z klas 0-III śpiewały piosenkę o tematyce bajkowej.

– III Gminny Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy. Laureaci: III miejsce drużynowo- A. Świrska, A. Kurzac, E. Terech, N. Leśna. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów matematyki i przyrody, integrowanie uczniów szkół naszej gminy przy wspólnym rozwiązywaniu zadań, stworzenie wizerunku szkoły życzliwej i otwartej na różne sposoby współpracy.

AKCJE CHARYTATYWNE

   Nie mniej ważne niż konkursy były akcje charytatywne,  organizowane lub wspierane przez szkołę. Miały one za zadanie nie tylko nieść pomoc potrzebującym ale również uwrażliwić młodych ludzi na los innych oraz uczyć szlachetnego postępowania i doświadczania zadowolenia z niesienia innym wsparcia. Szczególne wyrazy uznania należą się również rodzicom  naszych uczniów, którzy umożliwili i zachęcili swoje pociechy do brania udziału w tych szczytnych działaniach. Należy wspomnieć następujące akcje.

– Akcja charytatywna Fundacja małych stópek. Celem była zbiórka środków czystości na rzecz dzieci z domu dziecka. Kwesta w ramach akcji „Pola nadziei”, zbiórka pieniężna, zbiórka słodyczy akcja TPD Zajączek.

– Akcje charytatywne na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych na fundusz stypendialny w ramach Fundacji św. Mikołaja. W ramach pozyskiwania środków pieniężnych na szkolny fundusz stypendialny pod patronatem Fundacji św. Mikołaja zorganizowaliśmy 2 akcje: sprzedaż sadzonek warzyw podczas Pikniku Rodzinnego, oraz sprzedaż galaretek na przerwach międzylekcyjnych. W wyniku tych akcji udało się wpłacić na konto stypendialne 780zł (wysokość środków na dzień 10.06.2024r). Pozyskano środki na stypendia dla naszych zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin.

– Wyjazd do klasztoru w Krzelowie, odwiedziny pań podopiecznych. Celem było przekazanie darów paniom podopiecznym oraz wzmacnianie wrażliwości na potrzeby osób starszych, kształtowanie empatii wobec seniorów, rozwijanie postawy życzliwości i niesienia pomocy.

 TURNIEJE

Szkoła organizowała i brała udział w  turniejach które miały za zadanie podsumować, usystematyzować i utrwalić wiedzę uczniów w określonych dziedzinach i jednocześnie nauczyć zdrowej rywalizacji. Najważniejsze turnieje w tym roku to:

– Turniej Ekologiczno-Przyrodniczy -Międzyszkolny Turniej Ekologiczno-Zdrowotny – 1 miejsce Witold Berestecki, Filip Jakubowski

– Turniej wiedzy o zdrowym żywieniu “Owoce i warzywa zjadamy, dużo energii mamy”. Turniej polegał na podsumowaniu i usystematyzowaniu wiedzy uczniów klas 1 – 3 dotyczącej zdrowych nawyków żywieniowych. Uczniowie oglądali filmy o tematyce pro -zdrowotnej, brali udział w teście wiedzy oraz rozwiązywali karty pracy dotyczące zdrowego żywienia. Następnie turniej został podsumowany konkursem plastycznym. W każdej klasie wyłoniono trzy pierwsze miejsca. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w turnieju oraz nagrody pocieszenia. Nagrody ufundowane były przez Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień. W klasie 1 miejsce I zajęła Lena Królikiewicz, miejsce II Natan Popowicz, natomiast miejsce III Tymoteusz Girgilewicz. W klasie 2 miejsca w konkursie kolejno zajęli, I– Tymoteusz Żurawski, II – Daria Taborowicz, III Zofia Petruś W klasie 3 zwycięzcami zostali – I – Dawid Malejki, II – Filip Jakubowski, III – Hanna Borkowska .

 UROCZYSTOŚCI

   Uroczystości które odbywały się w szkole w Orzeszkowie miały charakter rodzinny ich celem była integracja rodzin i społeczności szkolnej. Uroczystości te miały za zadanie umocnić więzi, uświadomić jak wiele zawdzięczamy innym członkom rodziny i nauczyć wyrażania doceniania i innych „ciepłych” uczuć które przyczyniają się do umacniania  rodzin i całego społeczeństwa.

– Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Celem była aktywizacja dzieci poprzez występy przed dużą widownią, promocja przedszkola, integracja społeczności przedszkolnej, współpraca z rodzicami.

– Dzień rodziny ” . Celem była integracja grup przedszkolnych, promocja przedszkola, współpraca z rodzicami.

– Dzień Dziecka podczas którego dzieci spotkały się z alpakami oraz brały udział w warsztatach kulinarnych. Celem była  integracja uczniów, zapoznanie z trybem życia alpak i procesem produkcji czekolady.

 SPOTKANIA

   Nie mniej ważne  były spotkania z ciekawymi ludźmi, które przybliżyły najmłodszym istotę poszczególnych zawodów wykonywanych przez dorosłych ale też pozwoliły poznać dawne czasy oraz dziecięce zabawy popularne w czasach dzieciństwa ich rodziców.

– „Poszukiwana, Poszukiwany”. Dziadkowie, babcie, rodzice odwiedzali przedszkolaki by opowiedzieć im o zabawach z ich dzieciństwa. Celem była promocja przedszkola, aktywizacja rodzin przedszkolaków.

– Preorientacja zawodowa. Wizyta Państwa Muchów, którzy opowiedzieli dzieciom o pracy żołnierza. Celem była  promocja przedszkola, współpraca z rodzicami, przedstawienie dzieciom specyfiki pracy żołnierza.

– Wizyta Pani Bazylkiewicz, która przybliżyła dzieciom swoją pracę głównego specjalisty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we Wrocławiu

 WYCIECZKI

   Bardzo ważnymi wydarzeniami, wyczekiwanymi przez uczniów są wycieczki, zarówno te bliższe jak i dalsze. Pozwalają poszerzać horyzonty, wiedzę, rozwijać  umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki ale również umiejętność kulturalnego zachowania się podczas spektaklów lub koncertów czy innych oficjalnych wydarzeń. Nasi uczniowie korzystali z następujących wycieczek w minionym półroczu:

– Wycieczka do Alpaka Rancho Prawików. Cel to poznanie zwyczajów alpak, integracja grup przedszkolnych, zabawy na świeżym powietrzu, uwrażliwienie dzieci na zwierzęta.

– Wycieczka na Pocztę i na Komisariat Policji. Cel to współpraca ze środowiskiem lokalnym. Poznawanie zawodów: policjant, pracownik poczty/ listonosza.

– Wycieczka do WOK na teatrzyk “Polskie miasta w baśni i legendzie” Cel to oglądanie spektaklu pt. “Polskie miasta w baśni i legendzie”. Przybliżenie dzieciom źródeł kultury.

– Wycieczka na uroczyste obchody pierwszego Dnia Wiosny do Wińska. Wyjazd do Wińska na zaproszenie tamtejszego GOKU na spektakl teatralny, uroczysty przemarsz przez Wińsko i symboliczne “sadzeniem” kwiatów z bibuły na rynku w Wińsku połączone ze śpiewaniem piosenek o tematyce wiosennej. Uroczyste powitanie wiosny oraz integracja szkół gminnych.

 PROJEKTY

   Projekty to z reguły szerokie, dodatkowe działania edukacyjne, które często charakteryzują się dużą atrakcyjnością ponieważ różnią się od typowych zajęć dydaktycznych. Cieszą się  zainteresowaniem  uczniów, którzy chętnie w realizacji tych projektów uczestniczą.

– Projekt edukacyjny pt. ” Sekrety dobrego wychowania”. Projekt ma za zadanie propagowanie wśród dzieci poprawnych, kulturalnych zachowań, opartych na poszanowaniu innych.

– Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury .Moduł III Logorytmiczne Misiowanki- przeprowadzenie i stworzenie pomocy dydaktycznej do zajęć z logorytmiki. Moduł IV Misiowy Zabawownik Międzypokoleniowy- stworzenie zabawownika w którym umieszczone są zabawy dziadków i rodziców z dzieciństwa. Moduł V Mały Miś Uczy Wrażliwości- przeprowadzenie zajęć o dzieciach autystycznych i z zespołem downa. Moduł VI Mały Miś Europejczyk- przeprowadzenie zajęć i miastach europejskich, napisanie i zilustrowanie bajki o wybranym kraju Europy -1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 2. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/ działań w zakresie zachęcania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej i ich wspierania. 3. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci i nauczycieli. Wiodące kompetencje kluczowe: • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

– Kreatywne dni nietypowe. Cel zaangażowanie przedszkolaków we wspólne przygotowania ciekawych i nietypowych zajęć oraz zabawną formę świętowania. Obchodząc różne nietypowe święta. Cele ogólne i szczegółowe projektu: • Rozwijanie empatii, • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, • Przygotowanie do współuczestniczenia w grupie, • Nauka współpracy, • Kształtowanie tolerancji, • Wyzwalanie radości i innych pozytywnych uczuć, • Rozwijanie zainteresowań,

– Program “Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem było uświadomienie uczniom zasad zachowania bezpieczeństwa: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie. Rozwiązanie “Tekstu Bezpieczeństwa”. Zdobycie Certyfikatu “Akademii Bezpiecznego Puchatka” i dyplomu dla uczniów.

– Czyste powietrze wokół nas 5 zajęć warsztatowych I. wycieczka II. Co i dlaczego dymi? III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? IV. Co się dzieje gdy ludzie pala papierosy? V. jak unikać dymu papierosowego?. Celem był wzrost wiedzy i umiejętności dzieci w radzeniu sobie w sytuacjach, gdy dorośli palą papierosy, zwiększenie świadomości rodziców na temat narażenia ich dzieci na skutki dymu tytoniowego.

– Projekt edukacyjny w klasie 7 “Postaw na Słońce”. Uczniowie zdobywali informacje o odnawialnych źródłach energii, poznali sposób funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej, poznali ilość instalacji fotowoltaicznych i OZE na terenie Gminy Wińsko (pozyskali informacje z punktu informacyjnego UG Wińsko). Cała grupa uczniów składała regularne sprawozdania w systemie projektu “Postaw na Słońce” Osiągnięte cele to podniesienie wiedzy na temat OZE i. kształtowanie postaw proekologicznych

– Projekt edukacyjny “Dzień Nauki Polskiej”. Uczniowie zapoznali się z naukowcami z historii Polski, wykonali prezentacje multimedialne na temat sławnych naukowców i ich osiągnięć. Cele to podniesienie poziomu wiedzy na temat polskich naukowców i ich osiągnięć.

 SPORT

   Aby zapewnić dzieciom i młodzieży prawidłowy i wszechstronny rozwój oprócz rozwoju intelektualnego niezbędne jest zwrócenie uwagi rozwój fizyczny. Uprawianie sportu, regularny ruch, zaszczepianie dzieciom pasji sportowych, odkrywanie nowych talentów i wszczepianie zasad gry fair play. Aby osiągnąć te cele uczniowie naszej szkoły brali udział w następujących imprezach sportowych:

– Biegi przełajowe – Biegi przełajowe odbyły się dzięki dofinansowania zadania z budżetu Gminy Wińsku. W biegach przełajowych udział wzięli uczniowie ze szkół w Gminie Wińsko – Szkoła Podstawowa w Krzelowie, Szkoła Podstawowa w Wińsku, Szkoła Podstawowa w Głębowicach oraz Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie. Organizatorem biegów był Uczniowski Klub Sportowy. Maria Dumańska I miejsce Elżbieta Dumańska I miejsce Magdalena Buzdygan I miejsce Adam Kurzac II miejsce Kacper Kozarek II miejsce Mateusz Golik II miejsce Natalia Leśna – III miejsce Gracjan Ożga III miejsce.

– Niebieskie Igrzyska – przemarsz na boisko szkolne, śpiewanie hymnu igrzysk, udział w konkurencjach sportowych i innych działaniach artystycznych, uwrażliwienie na potrzeby osób ze spektrum autyzmu, integracja klas.

– Olimpiada Sportowa w Wińsku. Organizowana przez GOSTiR w Wińsku Uczniowie brali udział w przemarszu przez Wińsko oraz konkurencjach sportowych takich jak: przeciąganie liny, biegi na czas, sztafeta, skoki w workach, skoki w dal. Uczniowie brali udział w przemarszu przez Wińsko oraz konkurencjach sportowych takich jak: przeciąganie liny, biegi na czas, sztafeta, skoki w workach, skoki w dal. Uczniowie uczyli się zdrowej rywalizacji i zasad gry fair play

 APELE

   Apele organizowane w tutejszej szkole zawsze nawiązywały do ważnych wydarzeń  – świąt państwowych i religijnych oraz miały za zadanie uczyć patriotyzmu i przywiązania do tradycji. W minionym półroczu zorganizowane były następujące apele:

– Apel przedświąteczny “O gęsim jaju”. Przedstawienie miało charakter słowno – muzyczny z elementami tańca. Inscenizacja uświadomiła uczniom “moc” przyjaźni i uczciwości a także przybliżyła tradycje wielkanocne.

– Prezentacja przedstawienia wielkanocnego. Cel to  integracja uczniów, rozwijanie zdolności aktorskich i recytatorskich.

– Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Cel to rozwijanie postaw patriotycznych poprzez śpiewanie hymnu państwowego, wykonywanie kotylionów, poznawanie istotnych faktów z historii Polski

– Apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/ 2024. Inscenizacja nawiązująca do zakończenia roku szkolnego przygotowana i wystawiana przez uczniów klasy 1 i 2. Celem będzie zakończenia roku szkolnego pozytywnym, artystycznym akcentem.

 WYDARZENIA

   Poza wymienionymi dotąd działaniami  za pośrednictwem których szkoła starała się uatrakcyjnić  i wzbogacić swoją ofertę edukacyjną, miały miejsce jeszcze inne ciekawe wydarzenia które również zasługują na uwagę.

– Sprzedaż galaretek . Cel to zbieranie funduszy dla fundacji św. Mikołaja.

– Bal Karnawałowy . Celem była integracja dzieci, współpraca z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

– Wiosenny pokaz mody. Celem konkursu u było jak najciekawsze i jak najbardziej wiosenne zaprezentowanie stroju na powitanie wiosny. Przyczyniło się do rozwijania kreatywności dzieci, zwiększania pewności siebie, aktywnego spędzanie czasu.

– Zajęcia z robotyki z wykorzystaniem klocków lego. Były to zajęcia warsztatowe z robotyki z wykorzystaniem klocków lego dla dzieci z przedszkola i klas I-III.

– Dzień Wody. Polegał na prezentacji plakatu na temat oszczędzania wody oraz ułożonych rymowanek o wodzie. Obejrzenie filmu edukacyjnego, kalambury. Zwycięzcy to  I miejsce klasy I w kategorii klas młodszych.

– Dzień Liczby PI. Wydarzenie o zasięgu krajowym realizowane w naszej szkole. Uczniowie rozwiązywali zadania i zagadki związane z liczbą Pi. Przygotowywali wydruki w 3D liczby Pi. Przygotowana została gazetka tematyczna na głównym korytarzu opisująca to wydarzenie. Cel to  dobra zabawa poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych i nie tylko.

– Dzień Bezpiecznego Internetu. Działanie to obejmowało. szereg działań służący pogłębienie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Przygotowanie gazetki tematycznej „Bezpieczny Internet”. Gry i zabawy.  „Bezpiecznie z Internetem” – rozmowy i pogadanki z uczniami . Uświadomienie korzyści i niebezpieczeństwa płynące z korzystania z Internetu. Wykonanie plakatu „ Bezpieczny Internet”. Udział uczniów w webinarium organizowanym przez UKE- Urząd Komunikacji Elektronicznej. Bezpieczne logowanie. Wykonanie prezentacji multimedialnych na zajęciach informatycznych o obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu.

Za nami pracowity rok, pełen ciekawych wydarzeń i ciężkiej pracy po której zawsze następuje upragniony czas odpoczynku, czas wakacji. Dziękując za kolejny wspólny rok życzymy wszystkim wymarzonych wakacji, które pozwolą nabrać sił przed wyzwaniami czekającymi na nas w kolejnym roku szkolnym.

                                                                                                                                                                                                              Marta Szwiec – Pater.