Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Wińsko w roku szkolnym 2021/2022

Kryteria naboru oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko na rok szkolny 2021/2022

Pobierz dokumenty rekrutacyjne: archiwum RAR

 

  1. Zasady ogólne:
  • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.),
  • Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła spoza obwodu kandydata).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół
  • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi Uchwałą nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne do klas I ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 (Załącznik nr 1 do zarządzenia 377//2021 Wójta Gminy Wińsko z dnia 29.01.2021r.)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 .

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  31.01.2021 r.   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja
01.03.2021 r. 15.03.2021 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  22.03.2021 r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  22.03.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez    komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
      UWAGA:  Zakwalifikowanie nie jest

równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 

22.03.2021 r. 26.03.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia  w  postaci  pisemnego oświadczenia
  26.03.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych
Rekrutacja – nabór uzupełniający
31.05.2021 r. 04.06.2021 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  11.06.2021 r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  11.06.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
      UWAGA:  Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły
14.06.2021 r. 18.06.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia
  21.06.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

 

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowe.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

III. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

Kryteria ustawowe
l. p. Kryterium Liczba

punktów

1. Wielodzietność rodziny kandydata 200 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata 200 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200 pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 200 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200 pkt

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

(Uchwała nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017 r.)

Lp. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
1. Przyjęcie kandydata nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału 10 pkt. Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej 6 pkt. Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki
3. Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej 4 pkt. Oświadczenie o miejscu pracy – załącznik nr 1
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni Kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców rodzica samotnie wychowującego w zapewnieniu dziecku należytej opieki 2 pkt. Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych i wspierania w opiece – załącznik nr 2

 

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata Zielnica