Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi- ASPE

 

W naszej szkole od marca 2021 r i odpowiednio od czerwca 2022 r funkcjonują systenci ASPE. Sprawują oni pieczę nad czterema uczniami posiadajacymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Asystenci uczniów pełnia rolęn wspomagającą pracę nauczyciela w zakresie czynności samoobsługowych oraz przygotowaniu do zajęć jak i wspieraniu pracy dydaktycznej. Są też niejako kanałem przepływowym pomiędzy uczniem, a jego rodzicami. Pomagają uczniowi na właściwe funkcjonowanie w srodowisku rówieśniczym. Praca asystentów ASPE jest niewątpliwie potrzebna i ma duże znaczenie jeśli chodzi o pomoc uczniom ze SPE.

Projekt “Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

  • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]
  • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
  • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
  • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będa mogły pozyskac granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdziecie Państwo w zakładce na stronie projektu: http://asystentspe.pl/

 

Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty