„Warto umieć więcej” – (Archiwalny)

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie biorą udział w projekcie, którego celem jest między innymi poprawa wyników szkolnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka polskiego, języka niemieckiego i języka angielskiego oraz poprawa wyników sprawdzianów 6-klasisty. Jest to możliwe dzięki polepszeniu warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów w tej szkole poprzez objęcie ich kompleksowymi działaniami w ramach projektu realizującego programy rozwojowe szkół .W szkole odbywają się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka polskiego, języka niemieckiego ; zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, języka angielskiego , ICT, przedsiębiorczości oraz zajęcia logopedyczne. Udział w tych darmowych zajęciach biorą uczniowie klas IV-VI. Szkoła otrzymała w ramach projektu szeroką gamę dodatkowych materiałów dydaktycznych oraz tablicę interaktywną , która przyczynia się do atrakcyjności, a co za tym idzie i poprawy jakości nauczania. Projekt realizuje firma UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations w partnerstwie z Gminą Wińsko.

Ewa Nowak