Uczniowski Klub Sportowy „Orły Orzeszków”

Uczniowski Klub Sportowy „Orły Orzeszków” powołany został 30.08.2023 roku podczas zebrania założycielskiego. W dniu 27.09.2023 roku został uprawomocniony decyzją Starosty Powiatu Wołowskiego i wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Wołowskiego. UKS „Orły Orzeszków” działa przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Do jego głównych zadań należy:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
  • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
  • Promocja szkoły i miejscowości poprzez udział w przedsięwzięciach sportowych,
  • Organizowanie innych – pozasportowych zajęć pozalekcyjnym w oparciu o możliwości szkoły i pomocy dydaktycznych, mających na celu rozwój intelektualny oraz krzewienie wartości patriotycznych dzieci i młodzieży w szkole a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,
  • Uczestnictwo uczniów w projektach sportowych.

 

Zarząd UKS

Prezes – Aneta Krawiec; Wiceprezes – Martyna Kasińska; Sekretarz – Agata Szkołut; Skarbnik – Katarzyna Kilanowska

 Komisja Rewizyjna:

Dariusz Kucner; Krystian Nurkiewicz; Anna Mazur

 Dane kontaktowe:

 Uczniowski Klub Sportowy Orły Orzeszków
Orzeszków 9, 56-160 Wińsko
e-mail: uksorlyorzeszkow@gmail.com
NIP 9880306060,
REGON 526784655

NR rachunku bankowego (PKO BP S.A.): 37 1020 5242 0000 2202 0631 1296