Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
 • Statut .

 

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza opiera się na hierarchii wartości wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca społeczności szkolnej uwzględniająca  wolę rodziców oraz priorytety edukacyjne państwa.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju w  sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki dotyczących problemów dzieci.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów  ze  uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci, problemów występujących w środowisku szkolnym oraz zagadnień nauki zdalnej,  z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021,
 • analizy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, dzieci i ich rodziców,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych,
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły , wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 1. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,  poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.

Szkoła zachęca do uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości, kształtuje postawy patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie jest przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • zna historię i kulturę Europy, własnego narodu i regionu jako ,,małej ojczyzny” oraz tradycje szkoły, wykazuje się postawą patriotyczną,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego, integruje się z zespołem klasowym
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, szanuje siebie i innych,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • kieruje się postawą szlachetności, zaangażowania społecznego
 • jest tolerancyjny, ambitny i kreatywny i samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • bezpieczne i efektywne korzysta z technologii cyfrowych,
 • ma motywacje do samodzielnego ucznia się przy nauce zdalnej,
 • Roztropnie korzysta w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • Rozwija postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole obejmuje

 1. prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju
 2. zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 3. osiągnięcie właściwego stosunku do świata, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału,
 4. kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 5. zdobycie stabilnego systemu wartości.
 6. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 7. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną

 

 

 

 

 

Działalność profilaktyczna szkoły obejmuje:

 1. Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 1. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 2. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu,
 3. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 4. opracowanie i stosowanie zasad i zaleceń sanitarnych związanych z epidemią Covid 19

 

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości europejskiej, regionalnej i narodowej, rozwijanie postawy patriotycznej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość,
 • bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • troska o bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne programu to:

 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy oraz edukacji patriotycznej.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • bezpieczeństwo w szkole, w drodze do i ze szkoły
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość.

 

 

Szczegółowe cele  do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

 • kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, rozwijanie postawy szlachetności, zaangażowania społecznego
 • Umacnianie postawy patriotycznej, poznawania polskiej i europejskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych,
 • Udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
 • Utrwalenie bezpiecznych zachowań, które chronią  lub zmniejszają ryzyko związane z zagrożeniami w sieci
 • Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 • Dostosowanie narzędzi, metod i form pracy stosowanych w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów,(w razie potrzeb)
 • Wsparcie wszystkich uczniów tego wymagający pomocą w odpowiedniej formie
 • włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego
 • Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 • Integracja zespołów klasowych
 • Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
 • Organizowanie zajęć uczących jak zdrowo ekologicznie żyć. Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • Upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych
 • Zorganizowanie zajęć, warsztatów wzmacniające poczucie własnej wartości, podnoszących samoocenę oraz pozwalających wychowankowi zdać sobie sprawę ze swoich mocnych stron- kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, szczególne zwrócenie uwagi na zachowania wykazujące lęk po nauce zdalnej,
 • Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.
 • Pedagogizacja rodziców dotycząca wzmocnienia zainteresowań dzieci i uświadomienia jak ważne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka jest świadomość, że rodzice troszczą się o jego pomyślność
 • Doradztwo zawodowe: pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia,

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań

 

Zadania Formy organizacji Osoby odpowiedzialne Termin
Wychowanie do wartości-  kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

 

1. Wewnątrzszkolny Konkurs Różaniec

2.Realizacja zewnętrznych programów

 

4. Warsztaty psychologiczne

5. Wolontariat- udział w akcjach charytatywnych

 

·         Akcja „Znicz na Kresy”,

·         odwiedziny grobów zmarłych nauczycieli

·         Zbiórka pieniędzy dla fundacji „Pomóż i Ty”.

·         Udział w akcji ,,Góra Grosza”

·         Udział w akcji ,,szlachetna Paczka”

·         Zbiórka i przekazanie darów dla pań podopiecznych w Krzelowie

·         Zbieranie nakrętek

 

6. Światowy Dzień Autyzmu

 

 

 

 

7.Wspomnienie o Janie Pawle II.

 

8.Udział w akcji ,,Pola Nadzei”

– kwesta

– Żółty Marsz

 

9. Budowanie pozytywnych relacji w klasie poprzez wspólne działania.

 

10. Udział w uroczystościach szkolnych

– Dzień Chłopaka

Dzień Kobiet

J. Wdowiak

Rada Pedagogiczna

 

 

 

Zespół specjalistów

 

 

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 

 

 

J. Matysiewicz

E. Maćkowska

Wychowawcy

 

E. Maćkowska

A. Berestecka

M. Wasilewicz

 

 

J. Wdowiak

 

J. Wdowiak

 

 

 

Wychowawcy

psycholog

 

 

uczniowie   SSU

uczniowie i SSU

Październik

 

Cały rok, zgodnie z terminarzem

 

Według  potrzeb

Zgodnie z harmonogramem

 

 

 

 

 

 

01.2022r.

 

Cały rok szkolny

 

04.2021r.

 

 

 

 

02.04.2022r.

 

04.2022r.

19.05.2022r.

06.2022r.

 

 

Cały rok szkolny

 

 

30.09.2021r.

08.09.2022r

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej,

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy oraz edukacji patriotycznej

1.Zajęcia i lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu.

2. Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych:

– Apel z okazji 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej,

 

– Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

Czynności dodatkowe -wykonywanie i rozdawanie kotylionów w Kościołach, wspólne śpiewanie hymnu,

– Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

 

– Apel z okazji Konstytucji 3. Maja, obchody Święta Pracy i Dnia Flagi

 

 

– Konkurs na temat flagi lub godła

 

 

3.Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły:

 

– Wprowadzenie uczniów w zwyczaje i tradycje szkoły:

-strój galowy podczas uroczystości szkolnych, hymn szkolny, poczet sztandarowy,

– Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022,

 

– Pasowanie Pierwszoklasistów,

 

 

-Pasowanie Przedszkolaków,

 

– Wigilie klasowe,

 

– Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia- Jasełka

 

– Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

– Wieczór Kolęd

 

 

 

-Pierwszy Dzień Wiosny

Zorganizowanie ogniska z okazji pierwszego dnia wiosny. Wyjazd do parku linowego w Lubinie.

 

– Wewnątrzszkolny Konkurs Wielkanocny

 

 

 

– Apel z okazji Świąt Wielkanocnych/Śniadanie Wielkanocne

Przedstawienie wielkanocna

 

 

4. Upowszechnianie wiedzy historycznej Polski i Europy poprzez organizowanie uroczystości, konkursy szkolne związane ze świętami państwowymi.

5.Organizowanie w klasach gazetek o tematyce narodowej

6.Poznawanie sylwetek sławnych Polaków związanych z historią Polski.

7. Udział w obchodach świąt państwowych i lokalnych organizowanych przez Gminę Wińsko z udziałem pocztu sztandarowego.

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

kl. VI
z wychowawcą

wychowawcy kl.0-VIII

M. Wincenciak – Podbucka

E. Maćkowska

 

 

kl. VII z wychowawcą

 

 

M. Wincenciak- Podbucka

wychowawcy

 

M. Wincenciak-Podbucka

 

 

 

 

 

dyrektor,

wychowawcy

 

 

SSU uczniowie

 

 

kl. I z wychowawcą
M. Bielecką

 

Nauczyciele przedszkola

 

Wychowawcy

Uczniowie

J. Wdowiak kl. IV- VIII

 

 

Wychowawcy kl. I-III

K. Zalas, a. Chytła, M. Wasilewicz, A. Berestecka, K. Więcek

 

Wychowawcy

Opiekunowie SSU

 

 

 

Wychowawcy

kl. IV-VIII

 

 

Wychowawcy

Uczniowie

Wychowawcy

Kl. II z wychowawca

 

nauczyciele

nauczyciel historii

 

 

wychowawcy

uczniowie

nauczyciele

 

nauczyciele

uczniowie

Cały rok szkolny

 

 

 

09.2020

 

 

10.11.2021

 

 

 

 

1.03.2022r.

 

 

29.04.2022r.,

 

 

1.-10.05.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

Cały rok szkolny

 

 

 

01.09.2020r.

 

23.10.2020

 

 

19.11.2020r.

 

21.12.2020r.

 

12.2021r.

 

 

01.2022r.

 

 

 

 

21.03.2022r.

 

 

 

 

03.2022r.

 

 

 

13.04.2022r.

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok

 

Według harmonogramu

 

 

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

 

 

 

 

 

1.Utrwalenie bezpiecznych zachowań,  które chronią  lub zmniejszają ryzyko związane z zagrożeniami w sieci,

– Dzień Bezpiecznego Internetu

 

2.Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów

3.Dostosowanie narzędzi, metod i form pracy stosowanych w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.

 

 

 

 

M. Bielecka

B. Zarazińska

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

09.02.2021r.

Według potrzeb

 

 

W pracy zdalnej

 

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

 

1. Diagnozowanie trudności uczniów w nauce z uwzględnieniem skutków nauki zdalnej poprzez:
– wywiady, obserwacje, indywidualne rozmowy, diagnozy,

2. Zajęcia z psychologiem dla uczniów wymagających wsparcia po nauce zdalnej.

 3.Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i inspiracji uczniów
 – organizacja zajęć dodatkowych rozwijających w klasach I – III i w klasach IV – VIII  

 

 

 

4. Diagnoza dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I

4. Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających
  twórcze myślenie uczniów, w tym realizowanie projektów edukacyjnych

–  podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych 
 – stosowanie zasady indywidualizacji i aktywizacji jako podstawy
    kształcenia.

5 Przygotowanie uczniów do egzaminu po klasie VIII
   – przeprowadzenie próbnego testu kompetencji dla uczniów klasy VIII,
   – analiza oraz opracowanie wyników egzaminu po klasie VIII, a także
     wdrażanie wniosków do  realizacji.

 

 

Nauczyciele

Nauczyciele specjaliści

 

Nauczyciele, psycholog

 

 

Psycholog

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel oddział przedszkolnego

 

 

Nauczyciele poszczególnych klas i przedmiotów

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele uczących w klasie VIII

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Według potrzeb

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień – listopad

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Według harmonogramu

II semestr

Bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły. 1.Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie  szkoły:

– regulaminy stołówki, świetlicy, biblioteki, placu zabaw, sali gimnastycznej, sali komputerowej,

2. Lekcje i godziny wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu i wychowaniu komunikacyjnemu.

3.Zapoznanie z procedurami dotyczącymi prawidłowego zachowania i postępowania w związku z epidemią Covid-19.

4. Utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy

5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji- pogadanki

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas I-VIII

 

 

Wychowawcy

 

 

J. Matysiewicz

 

Dyrektor

wychowawcy

Wrzesień 2020r.

 

 

 

 

 

Zgodnie z programem

 

Wrzesień

 

 

Według harmonogramu

Według potrzeb

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.

Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Promowanie zdrowego stylu życia,

kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

1. Realizacja i udział w ,,Programie dla Szkół. Mleko i owoce w szkole”

2. Zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone na podstawie opracowanych scenariuszy.

3. Warsztaty kulinarne -,,Zdrowo jemy”

3.Udział w zewnętrznych i wewnętrznych  zawodach sportowych

4. Współpraca z firmami recyklingowymi – zbiórka makulatury, zużytych baterii.

5. Udział  w programach we współpracy z Państwowym Inspektoratem Sanitarnym w Wołowie:

-,,Czyste powietrze wokół nas”

– ,,Bieg po zdrowie”

– ,,Trzymaj formę”

– ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”

– Profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem środków zastępczych, alkoholu i nikotyny

6.Udział w prelekcjach, pogadankach, warsztatach,

 

 

7.Wdrażanie postawy ekologiczne:

– Sprzątanie Świata,

–  Powiatowy Konkurs Ekologiczny ,

 

 

– Dzień Ziemi,

– Turniej Ekologiczny dla klas I – III

– IV Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

8.Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych -lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków,

 

 

 

 

M. Bielecka

 

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

Nauczyciele kl. I-III

Nauczyciel zajęć fizycznych

Wychowawcy

J. Wdowiak

 

 

 

Martyna Kasińska

J. Wdowiak

Sz. Czyżowicz

M. Bielecka

J. Wdowiak

 

 

pedagog, wychowawcy, pielęgniarka, instytucje wspomagające

 

 

wychowawcy

A.Mazur

G. Studenna

 

Nauczyciele

M. Bielecka

A. Mazur, G. Studenna

Wychowawcy

Psycholog szkolny

 

Cały rok szkolny

 

Według harmonogramu

 

 

Według harmonogramu

 

Według harmonogramu

Cały rok szkolny

 

 

Według harmonogramu

Według planu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2021r.

01.2022r.

 

 

22.04.2021r

04.2021r.

11.2021r.

Według planu

Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

Integracja zespołów klasowych.

 

1.Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

2. Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności.

 

3. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

 

psycholog szkolny

wychowawcy

 

 

 

opiekunowie SSU

K. Więcek, K. Zalas

Wychowawcy uczniowie

 

Psycholog szkolny

wychowawcy

 

Według planu

 

 

 

 

 

Wrzesień

I – II tydz.

 

Cały rok szkolny

 

Według planu

Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych. 1. Realizacja tematów dających uczniom możliwość poznania swoich mocnych
 i słabych stron.

2. Rozmowy indywidualne z psychologiem.

 

Wychowawcy

 

 

 

Psycholog szkolny

Według planu

 

 

Według potrzeb

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 1. Organizacja zajęć rozwijających w klasach I-III.

2.Udział uczniów  zajęciach.

3. Udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, dostosowanych do potrzeb zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Wychowawcy

 

Wychowawcy

organizatorzy

Wrzesień

 

Cały rok

Według harmonogramu

 

Proponowana przez uczniów tematyka  zajęć i lekcji wychowawczych:

 • szkoła,
 • rodzina,
 • jak poradzić sobie ze stresem,
 • problemy spotykane w życiu dorosłym,
 • wydarzenia historyczne,
 • zdrowie,
 • problemy psychiczne,
 • brak akceptacji wśród młodzieży,
 • oceny,
 • relacje z rówieśnikami,
 • sprawy klasowe,
 • zainteresowania: sport, zwierzęta, wycieczki, podróże;
 • wybór ścieżki zawodowej,
 • bezpieczeństwo,
 • organizacja pracy w grupie

 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego:

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 • analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie w porozumieniu Radą Rodziców

 w dniu…………………………………..……….