Druki

1. Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
2. Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o wydanie opinii o uczniu
3. Oświadczenie rodziców / opiekunów o uczestnictwie dziecka w zajęciach WDŻ
4. Oświadczenie rodziców / opiekunów o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii
5. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – aktywny formularz Word
6. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy– karta do wypełniania odręcznego
7. Karta zgód rodzica – wzór obowiązujący w r. szk. 2021/2022