Dyrekcja

Dariusz Kucner – dyrektor szkoły

Nauczyciel dyplomowany
Uniwersytet Zielonogórski: licencjat – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; studia magisterskie – resocjalizacja osób niestosowanych społecznie; studia podyplomowe – informatyka dla nauczycieli, oligofrenopedagogika, zarządzanie i organizacja w oświacie.

Dyrektor przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy szkoły (poza czasem prowadzenia zajęć dydaktycznych). Sprawy rodziców załatwiane są w umówionych wcześniej dniach i godzinach, a także w czasie wywiadówek i konsultacji indywidualnych.