Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w roku 2024/2025

Kryteria naboru oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wińsko na rok szkolny 2024/2025

 1. Pobierz dokumenty rekrutacyjne do klasy 1 SP: archiwum ZIP
 2. Pobierz dokumenty rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych: archiwum ZIP

 

Zasady i harmonogram rekrutacji do klasy 1 SP
31.01.2024r.

Kryteria naboru oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko na rok szkolny 2024/2025

 1. Zasady ogólne:

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.),
 • Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła spoza obwodu kandydata).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi Uchwałą nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne do klas I ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 (Załącznik nr 1 do zarządzenia 962/2024 Wójta Gminy Wińsko z dnia 31.01.2024r.)

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  31.01.2024 r.   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja
01.03.2024r.

 

15.03.2024 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  22.03.2024 r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  22.03.2024 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

22.03.2024 r. 27.03.2024 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  28.03.2024 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Rekrutacja – nabór uzupełniający
31.05.2024 r. 05.06.2024 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  12.06.2024 r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  12.06.2024 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły

12.06.2024 r. 17.06.2024 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  18.06.2024r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

III. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych – Uchwała nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.    

Lp. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
1. Przyjęcie kandydata nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału 10 pkt. Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej 6 pkt. Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki
3. Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej 4 pkt. Oświadczenie  o miejscu pracy –

załącznik nr 1

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców / rodzica samotnie wychowującego w zapewnieniu dziecku należytej opieki 2 pkt. Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych i wspierania w opiece –

załącznik nr 2

 

 

Zasady i harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wińsko 31.01.2024r.

 Zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wińsko na rok   2024/2025

 Wójt Gminy Wińsko podaje do publicznej wiadomości zasady, kryteria organu prowadzącego oraz harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wińsko

Rekrutacja obejmuje dzieci:

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.), które mają ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Wińsko, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko. Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.

Z dniem 1 września 2024r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć
w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Zasady rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, przy czym
w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria wskazane przez ustawodawcę:

1)   wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r., z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Liczba punktów dla poszczególnych kryteriów oraz wymagane dokumenty

KRYTERIA USTAWOWE

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

Lp. Kryteria Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata 200
2. Niepełnosprawność kandydata 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 200
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata w/w kryteriów, odpowiednio:

 1. a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 2 do wniosku),
 2. b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024r. 44),
 3. c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie (załącznik nr 3 do wniosku) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r. 1426 ze zm.);

Dokumenty, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

(Uchwała Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.)

L.p. Kryterium Ilość punktów Tak Nie
1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 5-, 4-, 3 – letnie,  które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35) 100 pkt    
2. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 60 pkt    
3. Zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wynosi powyżej 8 godzin dziennie 20 pkt    
4. Dziecko, które posiada rodzeństwo uczęszczające do danej placówki 10 pkt    

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów organu prowadzącego:

 1. Oświadczenie  potwierdzające spełnianie kryterium nr 2 stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.
 2. Oświadczenie  potwierdzające spełnianie kryterium nr 3 stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.
 3. Oświadczenie  potwierdzające spełnianie kryterium nr 4 stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 Od dnia  Do dnia  Do godz.  Harmonogram czynności
  31.01.2024r.   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności                                              w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
01.02.2024 r. 19.02.2024 r. 1500 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego                       w roku szkolnym 2023/2024
Rekrutacja
01.03.2024 r. 22.03.2024 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
25.03.2024 r. 29.03.2024r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  3.04.2024 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                     

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

03.04.2024 r. 08.04.2024 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  09.04.2024 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )
6.05.2024 r. 14.05.2024 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
16.05.2024 r. 17.05.2024 r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  17.05.2024 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

17.05.2024 r. 22.05.2024 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  23.05.2024 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola/publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Miejsce  składania wniosków

Lp. Przedszkole/Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Miejsce składania wniosków – sekretariat
1. Przedszkole Samorządowe w Wińsku Wińsko, ul. Na Piaski 10, 56-160  Wińsko
2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach Głębowice 10, 56-160  Wińsko
3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie Krzelów125, 56-160  Wińsko
4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie Orzeszków 9; 56-160  Wińsko

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych od najbardziej do najmniej preferowanych.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu  w siedzibie danego publicznego przedszkola lub szkoły.

Wójt Gminy Wińsko
Jolanta Krysowata – Zielnica