Konkurs- “Woda tekstem malowana”

 

Ogłaszamy międzyszkolny konkurs plastyczny na kolaż lub pracę plastyczną na podstawie utworów polskich autorów/poetów.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, promocja działalności szkoły i SU.

Motywowanie uczestników konkursu do samodzielnego zdobywania informacji o życiu i twórczości polskich autorów/poetów Inspirowanie do poszerzania wiedzy z zakresu literatury polskiej, oraz wspieranie kreatywności, rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci .

Konkurs jest ważny również ze względu na  propagowanie oraz szerzenie świadomości o wodzie i jej roli w naszym życiu.

Czas trwania konkursu od 15.02.2024r. do 15.03.2024r.

Czekamy na Wasze prace!

Zapraszamy klasy od 0 do VIII

M.W.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„Woda tekstem malowana”

„Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa”.

Tales z Miletu (624-547 p.n.e.)

 • 1

Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Jana Markiewicza w Orzeszkowie
 • 2

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas O-III oraz od IV do VIII szkół podstawowych
  z gminy Wińsko.
 2. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież uczęszczające do szkół podstawowych, które uczestniczą w programie edukacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego
  Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu „Aktywni
  Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”.
 • 3

Temat i cele Konkursu

 1. Tematem przewodnim konkursu jest :
  • wykonanie pracy plastycznej w formie ilustracji do wybranego utworu literackiego (lub jego fragmentu) dla klas 0-III,
  • oraz dla klas IV-VIII pracy plastycznej w formie kolażu inspirowanej twórczością polskich autorów/poetów.
 2. Celem głównym konkursu jest:
  • popularyzacja czytelnictwa, promocja działalności szkoły i SU,
  • motywowanie uczestników konkursu do samodzielnego zdobywania informacji o życiu i twórczości polskich autorów/poetów,
  • inspirowanie do poszerzania wiedzy z zakresu literatury polskiej,
  • wspieranie kreatywności, rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci i
 3. Celem operacyjnym jest propagowanie i szerzenie świadomości o tym, że:
  • dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
  • jesteśmy za to współodpowiedzialni/e,
  • oszczędzanie wody to za mało.
  • 4

Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa dla uczestników klas O-III jest wykonanie dowolną techniką malarską płaską pracy plastycznej do wybranego utworu literackiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa dla klas IV-VIII jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej techniką kolażu. Kolaż może być wykonany ręcznie metodą tradycyjną lub przy wykorzystaniu grafiki komputerowej. Kolaż wykonany drugą metodą należy wydrukować.
 3. Kolaż jest to technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą olejną, farbą akrylową, gwaszem).Kolaż grafiki komputerowej polega na łączeniu zdjęć, napisów, elementów dekoracyjnych przy wykorzystaniu specjalnych programów graficznych.
 4. Format prac: A3 lub A4.
 5. Praca musi nawiązywać w sposób czytelny do tematyki konkursu. Praca może zawierać hasło – przesłanie dotyczące tematyki konkursu.
 6. Każda osoba może zgłosić najwyżej jedną pracę plastyczną.
 7. Teksty do wyboru w załączniku nr 2 i 3.
 8. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica i metryczkę identyfikująca autora pracy (imię i nazwisko, klasa, szkoła) – załącznik nr 1. Po rozstrzygnięciu Konkursu zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, Prace przechodzą na własność Organizatora.
 • 5

Terminy

 1. Czas trwania konkursu od 14.02.2024r do 15.03.2024r.
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs Woda tekstem malowana”. Termin nadsyłania prac: 15 marca 2024 (tj. piątek )
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 22 marca 2024 r.
 • 6

Kryteria oceny prac

 1. Zgodność prac z tematyką i celami konkursu, walory estetyczne, oryginalność pomysłu oraz

       samodzielność wykonania pracy.

 1. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe:
 • klasy O-III
 • klasy IV-VIII
 • 7

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W każdej kategorii zostaną wybrane trzy najlepsze prace. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator  przewiduje  możliwość  przyznania wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
 2. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniem.
 3. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora

https://www.sporzeszkow.pl/ oraz na portalu internetowym- Facebook .

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz złożenie oświadczenia i zgody rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania pracy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Kontakt do Organizatora:

Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

 Adres. Orzeszków 9. Orzeszków

                Telefon. 71 3896194

                Fax. sekretariat@sporzeszkow.pl 

email: sekretariat@sporzeszkow.pl

 

Załącznik nr 1

MERTYCZKA

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………………

Pełna nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………..

Kategoria wiekowa uczestnika (proszę zaznaczyć w odpowiedniej kratce):

□ klasy 0 – III

□ klasy IV – VIII

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy…………………………………………………

w konkursie pt.:. „Woda tekstem malowana”.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz, że zawarte w niniejszej karcie

dane są prawdziwe, a przesłana praca została wykonana osobiście przez moje dziecko. Wyrażam

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb konkursu (zgodnie z art.

32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych)) oraz na publikację przesłanej pracy.

 

 

 

…………………………….……………                                                          …………………………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Załącznik nr 2

Teksty do wyboru dla klas 0-III

 

Rzeka

Autorka: Maria Konopnicka

 

Za tą głębią, za tym brodem,

Tam stanęła rzeka lodem;

Ani szumi, ani płynie,

Tylko duma w swej głębinie:

 

Gdzie jej wiosna,

Gdzie jej zorza?

Gdzie jej droga

Het do morza?

 

Oj, ty rzeko, oj, ty sina,

Lody tobie nie nowina;

Co rok zima więzi ciebie,

Co rok wichry mkną po niebie.

 

Aż znów przyjdzie

Wio­sna hoża

I popłyniesz

Het do morza.

 

Nie na zawsze słonko gaśnie,

Nie na zawsze ziemia zaśnie,

Nie na zawsze więdnie kwiecie,

Nie na zawsze mróz na świecie.

 

Przyjdzie wiosna,

Przyjdzie hoża,

Pójdą rzeki

Het do morza! 

 

źródło: https://poezja.org/wz/Maria_Konopnicka/24725/Rzeka

 

Pranie

Autorka: Maria Konopnicka

 

— Pucu! Pucu! Chla­stu! Chla­stu!

Nie mam rączek jedenastu,

Tylko dwie mam rączki małe,

Lecz do prania doskonałe.

 

Umiem w cebrzyk wody na­lać,

Umiem wyprać… no… i zwalać,

Z mydła zrobię tyle piany,

Co nasz kucharz ze śmietany.

 

I wypłuczę, i wykręcę,

Choć mnie dobrze bolą ręce.

Umiem tak­że i krochmalić,

Tylko nie chcę się już chwalić!

 

— A u pani? Jakże dziatki?

Czy też brudzą się manatki?

 

— U mnie? Ach! To jeszcze gorzej:

Zaraz zdejmuj, co się włoży!

Ja i praczki już nie biorę,

Tylko co dzień sama piorę!

 

Tak to praca zawsze nowa,

Gdy kto lalek się dochowa! 

źródło: https://poezja.org/wz/Maria_Konopnicka/23002/Pranie

 

 MARIA KONOPNICKA

Jak szła Wisła do morza

 

A ta śliczna Wisła

Na Śląsku wytrysła,

Przeleciała kawał świata

Nim tu do nas przyszła.

Przeleciała Śląsko,

Przeleciała Kraków,

Czerpało z nie magiereczką

Niemało junaków!

Przeleciała Kraków,

Poszła pod Warszawę,

Rozśpiewała swoim szumem

Każde serce prawe!

Z pod Warszawy poszła

Pod wysokie Płocko,

Zaświeciła stu gwiazdami

Świętojańską nocką!

A zasię z pod Płocka

Pod ten Toruń stary,

Z złotem żytem i pszenicą

Poniosła galary.

Z pod Torunia zasię

Do Gdańska leciała,

Otwartemi ramionami

Gdańsko powitała.

I wzięła w ramiona

Wielu ziem przestworza,

Zaszumiała pieśnią życia,

Skoczyła do morza!

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/jak-szla-wisla-do-morza.pdf

 

 Aleksander Fredro

Małpa w kąpieli

 

Rada małpa, że się śmieli,
Kiedy mogła udać człeka,
Widząc panią raz w kąpieli,
Wlazła pod stół – cicho czeka.
Pani wyszła, drzwi zamknęła;
Małpa figlarz – nuż do dzieła!
Wziąwszy pański czepek ranny,
Prześcieradło
I zwierciadło –

Szust! Do wanny.
Dalej kurki kręcić żwawo!
W lewo, w prawo,
Z dołu, z góry,
Aż się ukrop puścił z rury.
Ciepło – miło – niebo – raj!
Małpa myśli: “W to mi graj!”
Hajże! – kozły, nurki, zwroty,
Figle, psoty,
Aż się wody pod nią mącą!
Ale ciepła coś za wiele…

Trochę nadto… Ba, gorąco!…
Fraszka! – Małpa nie cielę,
Sobie poradzi:
Skąd ukrop ciecze,
Tam palec wsadzi.
“Aj! Gwałtu! Piecze!”
Nie ma co czekać,
Trzeba uciekać!
Małpa w nogi
Ukrop za nią – tuż, tuż w tropy,
Aż po progi.
Tu nie żarty – parzy stopy…
Dalej w okno… Brzęk! Uciekła!
Że tylko palce popiekła,
Nader szczęśliwa. –
Tak to zwykle w życiu bywa

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,134ef4-aleksander_fredro_malpa.html

 

Załącznik nr3

Teksty do wyboru dla klas IV-VIII

 

Ignacy Krasicki

Bajki i przypowieści Potok i rzeka

Potok z wierzchołka góry lecący z hałasem,

Śmiał się z rzeki; spokojnie płynęła tymczasem.

Nie stało wód u góry, gdy śniegi stopniały,

Aż z owego potoka

strumyk tylko mały.

Co gorsza: ten, co zaczął z hałasem i krzykiem,

Wpadł w rzekę i na koniec przestał być strumykiem.

Przypisy

potoka — dziś popr.: potoku. [przypis edytorski]

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potok-i-rzeka.html

 

Adam Mickiewicz – Nad wodą wielką i czystą

 

Nad wodą wielką i czystą

Stały rzędami opoki,

I woda tonią przejrzystą

Odbiła twarze ich czarne;

 

 Nad wodą wielką i czystą

Przebiegły czarne obłoki

I woda tonią przejrzystą

Odbiła kształty ich marne;

 

 Nad wodą wielką i czystą

Błysnęło wzdłuż i grom ryknął,

I woda tonią przejrzystą

 

Tę wodę widzę dokoła

I wszystko wiernie odbijam,

I dumne opoki czoła,

I błyskawice pomijam.

 

 Skałom trzeba stać i grozić,

Obłokom deszcze przewozić,

Błyskawicom grzmieć i ginąć,

Mnie płynąć, płynąć i płynąć —

 

https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/16-adam-mickiewicz-nas-woda-wielka-i-czysta

.

Adam Mickiewicz

Stepy akermańskie

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;

Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;

Tam z dala błyszczy obłok – tam jutrzenka wschodzi;

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Stójmy! – jak cicho! – słyszę ciągnące żurawie,

Których by nie dościgły źrenice sokoła;

Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.

https://konarski.wiara.pl/images/Konarski/2019_2020/konkurs_recytatorski/Wybor_wierszy_patriotycznych_polskich_autorow.pdf

 

 Woda

 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 

Szklanym łukiem drżą fontanny, źródła skalne dźwięczą,

pluszczą krople — jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta…

Białe nimfy leżą w muszlach malowanych tęczą,

zamykają mrące oczy, otwierają tęskne usta…

 

Mdlejąc na jedwabnych blaskach, w zielonym pomroku,

wyciągają srebrne ręce nie wiadomo gdzie i czemu?

Może patrzy z góry, z dołu, może stoi z boku

dumny władca pluszczącego, tęczowego wód haremu?

 

Zadźwięczała dysonansem słodkiej wody żałość pusta —

pluszczą krople — jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta… 

źródło: https://poezja.org/wz/Maria_Pawlikowska-Jasnorzewska/25442/Woda

 

 Narzeczona

Krzysztof Kamil Baczyński

Ona stojąc w jeziorze ręce obraca do góry

 i z nich unoszą się z wolna kwiaty i białe motyle,

kiedy pod kolanami w wodzie mkną ciche chmury,

 niebo się szybko przetacza.

 Ona się fali przychyla i bierze w dłoń otwartą

jak w pyszczek różowy kuny niebieskie łodyżki wody,

które się prężą jak struny i grają cicho i miękko

:«W kwiaty nas zamień, panienko».

Więc ręce zwraca w górę, i krople wypryska wysoko,

czyni z nich liście i jabłka, węże i srebrne jaszczury;

 zanim opadną znowu, jeszcze podobne są głogom,

co kwitną. Potem, gdy spadną, przemkną w nich szybko chmury.

Ona się z wolna zwróci, unosząc z sobą odbicie,

nie wiedząc jeszcze, czy w sobie, czy w wodnym obrazie prawdziwa,

patrzy w kryształ powietrza i widzi dalekie życie,

raz zapylone trakty, to znów potoków grzywę.

Nie wie i jeszcze czeka. Wtedy na brzegu, w kotlinie,

rycerz ogromny przystaje i jabłko wyciąga na dłoni ,

błękitne jak kropla nieba. Ona ku niemu płynie ,powietrze w krąg rozgarniając,

co jak pod skrzydłem dzwoni. Potem ich las zamyka.

I tylko drzewa dojrzałe tak samo stoją w głębinie,

jakby najmocniej kochały.

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-narzeczona.html#m1422037797825-1692747986