Zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wińsko na rok 2021/2022

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne: archiwum RAR

 

Wójt Gminy Wińsko podaje do publicznej wiadomości zasady, kryteria organu prowadzącego oraz harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wińsko

Rekrutacja obejmuje dzieci:

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.), które mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Wińsko, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko. Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.

Z dniem 1 września 2021r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, przy czym w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria wskazane przez ustawodawcę:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r., z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Liczba punktów dla poszczególnych kryteriów oraz wymagane dokumenty

KRYTERIA USTAWOWE (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

Lp. Kryteria Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata 200
2. Niepełnosprawność kandydata 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 200
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata w/w kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 2 do wniosku),
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. 426 ze zm.),
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie (załącznik nr 3 do wniosku) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. 821 ze zm.);

Dokumenty, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu

 

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

(Uchwała Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.)

L.p. Kryterium Ilość punktów Tak Nie
1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 5-, 4-, 3 – letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35) 100 pkt    
2. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko  pracują lub studiują  w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 60 pkt    
3. Zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  wynosi powyżej 8 godzin dziennie 20 pkt    
4. Dziecko, które posiada rodzeństwo uczęszczające do danej placówki 10 pkt    

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów organu prowadzącego:

1. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium nr 2 stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium nr 3 stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.
3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium nr 4 stanowiące załącznik  nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  31.01.2021r.   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej    
01.02.2021 r. 19.02.2021 r. 1500 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
Rekrutacja      
01.03.2021 r.

 

 

 

22.03.2021 r.

 

 

 

1500

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23.03.2021 r. 26.03.2021r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  29.03.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję   rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
29.03.2021 r. 06.04.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  07.04.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )  
4.05.2021 r. 11.05.2021 r. 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
12.05.2021 r. 17.05.2021 r.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  18.05.2021 r. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  kandydatów niezakwalifikowanych
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
19.05.2021 r. 21.05.2021 r. 1500 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 

 

 

24.05.2021 r.

 

 

900

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola/publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Miejsce składania wniosków

Lp. Przedszkole/Oddział przedszkolny przy szkole Miejsce składania wniosków –
  podstawowej sekretariat
1.   Wińsko,
  Przedszkole Samorządowe w Wińsku ul. Nowa 2,
    56-160 Wińsko
2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Głębowice 10,
  im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach 56-160 Wińsko
3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Krzelów125
  im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie 56-160 Wińsko
4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Orzeszków 9
  im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie 56-160 Wińsko

 

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych od najbardziej do najmniej preferowanych.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola lub szkoły.

 

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata Zielnica